PAN-staf

De PAN-staf bestaat uit de regiocoördinatoren voor de regio’s Noord, West, Zuid en Centraal. Zij assisteren melders en vrijwilligers met het invoeren van vondsten en zijn aanwezig op spreekuren en evenementen. Voor de regio’s Noord, West en Oost zijn er ook registratoren die de collecties van zoekers invoeren.

De PAN-periodespecialisten determineren en valideren de vondsten. Dit doen zij met behulp van de referentiecollectie die zij maken. Elke vondst wordt door een specialist aan het bijbehoren referentietype gekoppeld waarna de vondst gevalideerd wordt en online komt te staan.

De PAN-programmaleiding stuurt de coördinatoren, registratoren en specialisten aan. Nationale stakeholders adviseren het bestuur over de voortgang van het programma en ontwikkelingen in het veld.

Programmaleiding

Mirjam Kars werkt sinds 2016 als vondstspecialist Middeleeuwen/Nieuwe Tijd bij PAN. Tevens deelt ze de programmaleiding met Stijn Heeren. Mirjam studeerde Archeologie van de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam en deed promotieonderzoek naar Merovingische begrafenispraktijken en grafobjecten en de daaraan gerelateerde dateringsmethoden. Als vondstspecialist bij PAN heeft ze haar kennis naar vondsten uit de latere Middeleeuwen en Nieuwe Tijd uitgebreid. Naast PAN werkt zij ook aan publicaties over de materiële cultuur en begraafplaatsen uit de Merovingische periode en is zij speciaal geïnteresseerd in het gebruik van christelijke beeldtaal door de eeuwen heen en de stilistische complexiteit en betekenis van diersymboliek op vroegmiddeleeuwse objecten.

Contact: m.kars@rmo.nl

Stijn Heeren is universitair docent archeologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en initiatiefnemer & programmaleider van PAN. Zijn onderzoekinteresses omvatten nederzettingen, grafvelden en materiële cultuur in Nederland en aangrenzende gebieden in de IJzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. Metaalvondsten, de laat-Romeinse tijd, digitale datasets en het samenwerken met vrijwilligers om gegevens te verzamelen (burgerwetenschap) hebben zijn speciale aandacht.

Contact: s.heeren@vu.nl

PAN regiocoördinatoren & registratoren

Regio West

Noord-Holland & Zuid-Holland

Suzanne Venhorst werkt sinds september 2023 als vondstregistrator bij PAN voor de regio Zeeland en West-Brabant. Haar carrière nam een onverwachte wending toen ze na een uitstapje in de farmaceutische wetenschappen haar oorspronkelijke passie voor geschiedenis en erfgoed herontdekte. Dit leidde tot haar inschrijving voor de opleiding conservatie-restauratie aan de Universiteit Antwerpen. Haar studie is gericht op de specialisatie in collectieregistratie en -beheer, wat naadloos aansluit bij haar huidige taken bij AHS-PAN.

Suzanne's specifieke interesse gaat uit naar alledaagse gebruiksvoorwerpen en ambachtelijke kunstnijverheid. Bovendien zet ze zich actief in voor vrijwillige crowdsourcing-projecten, met als doel het digitaal toegankelijk maken van archieven. Haar werk weerspiegelt haar passie voor het onthullen en behouden van historische schatten en het betrekken van de gemeenschap bij dit waardevolle werk.

Julius van Roemburg is sinds 2016 werkzaam bij Portable Antiquities of the Netherlands als vondstregistrator voor de regio Flevoland, Noord- en Zuid-Holland. Hij studeerde Archeologie van de (late) Prehistorie van Noordwest Europa, aan de Universiteit Leiden. Dankzij een afstudeeronderzoek naar Romeinse militaria op het platteland van Zuid-Holland kon hij zich verdiepen in metaalvondsten en Romeinse tijd.  

Hij werkte tijdens en na zijn studie bij RAAP Archeologisch Adviesbureau te Leiden als veldtechnicus en materiaalspecialist. 

Van 2013 tot 2015 woonde Julius in Turkije en is bij Middle Eastern Technical Universitey (METU/ODTÜ) begonnen aan PhD-onderzoek naar de Romeinse limes in Turkije en groef hij op in Comana Pontica. Door de onzekere situatie in Turkije is dit onderzoek voor onbepaalde tijd gepauzeerd.  

Contact: j.vanroemburg@rmo.nl

Regio Centraal

Wouter Hinrichs werkt sinds 2023 bij PAN via zijn rol als archeoloog en coördinator van het meldpunt archeologie Utrecht bij Landschap Erfgoed Utrecht. In 2019 studeerde hij af voor zijn bachelor in archeologie bij Saxion Hogescholen in Deventer met een onderzoek naar de publieksvisualisatie van de Neder-Germaanse Limes in Gelderland. In 2022 behaalde hij zijn Master in ‘Archeaology: Heritage & Museum Studies’ bij Universiteit Leiden met een onderzoek naar de representatie van de Frisii in Romeinse tentoonstellingen van musea in Noord- en Zuid-Holland en Friesland. Hij werkte tevens als projectmedewerker voor verschillende projecten bij Erfgoed Gelderland en het Rijksmuseum van Oudheden.

Contact: w.hinrichs@landschaperfgoedutrecht.nl

Regio Noord

Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Flevoland en Noord-Overijssel

Margot Daleman is sinds 2016 werkzaam bij Portable Antiquities of the Netherlands als vondstregistrator en coördinator voor de regio Noord-Nederland. Ze studeerde Pre- en Protohistorie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na afronding van haar studie werkte ze bijna 10 jaar bij Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) als veldarcheoloog en metaalspecialist. Interesses heeft ze op het gebied van natuur, sport, de Deense taal, fysische antropologie en WOII. Naast haar werk bij PAN is ze vrijwillig actief als metaalspecialist, auteur en redacteur bij Stichting Monument en Materiaal in de stad Groningen (Stichting Monument & Materiaal).  

Contact: m.daleman@rmo.nl

Berna van Wijk is in 2019 afgestudeerd als archeoloog aan het Groninger Instituut voor Archeologie. Daarvoor is zij werkzaam geweest als fysiotherapeut en zelfstandig meubelmaker. Tijdens haar studie is zij verschillende malen student-assistent geweest bij leeropgravingen voor de eerste jaars studenten van het voormalig klooster Yesse, gelegen onder de rook van Groningen.  De vondsten van deze opgravingen leverde haar een onderwerp op voor haar specialisatie en master-scriptie: middeleeuws boekbeslag. Naast haar werkzaamheden voor PAN waarbij ze met Margot Daleman de noordelijke provincies bestrijkt, is zij hoofdredacteur van de Spieker, het tijdschrift van de Drents Prehistorische Vereniging. Tevens is zij werkzaam als archeoloog in de stad Groningen. 

Contact: bernavanwijk@gmail.com

Regio Oost- & Midden

Gelderland, Overijssel en Flevoland

Jolle Fonk is sinds april 2024 werkzaam bij Portable Antiquities of the Netherlands als registrator in regio Oost, voornamelijk in de provincies Gelderland en Overijssel. Zij is in 2022 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie heeft zij een breed scala aan vakken gevolgd, omdat zij zich niet wilde beperken tot een specifiek gebied of materiaal. Tijdens haar master ontdekte zij dat haar grootste interesse ligt bij archeologisch metaal. Haar afstudeerscriptie ging dan ook over de metaalvondsten (vooral Romeins) die werden opgegraven bij een kleine wierde vlakbij Groningen. In dezelfde periode heeft zij stage gelopen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in de restauratie en conservatie van archeologische metaalvondsten, waar zij veel heeft geleerd over deze kant van het omgaan met archeologisch materiaal.

Contact: j.fonk@rmo.nl

Rob Reijnen is sinds 2016 als archeoloog verbonden aan project van Portable Antiquities of the Netherlands als regiocoördinator voor de regio’s Gelderland en Overijssel. Hiervoor was Rob jarenlang verbonden aan het Nijmeegse Bureau Archeologie en Monumenten. Binnen en buiten de gemeente Nijmegen heeft hij meegewerkt aan diverse opgravingspublicaties. Als expert in de Romeinse tijd bekijkt hij graag uw vondsten en samen proberen we het verhaal achter uw schat te achterhalen.

Contact: r.reijnen@rmo.nl

Regio Zuidoost

Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland

Tess Doorewaard is sinds 2023 werkzaam bij Portable Antiquities of the Netherlands als vondstregistrator voor de regio Limburg en oostelijk Noord-Brabant. Ze studeerde Mediterrane Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en deed promotieonderzoek naar de constructie en het gebruik van voertuigen in Gallia en de Romeinse Rijn-Donauprovincies. Als voertuigspecialist is Tess betrokken bij de publicatie van het voertuiggraf van Heumen. Naast PAN werkt ze als registrator bij het Archeologisch Depot van Gelderland en ze is actief als vrijwilliger voor de Werkgroep Archeologie van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen.

Contact: t.doorewaard@rmo.nl

Vondstspecialisten

Stefanie Hoss komt oorspronkelijk uit Duitsland en heeft haar studie provinciaal-Romeinse archeologie in Keulen afgesloten met een promotie (Romeinse badgebouwen in Palestina). Inmiddels werkt ze al bijna 20 jaar in de Nederlandse archeologie als specialist in Romeins metaal en glas. Daarnaast geeft ze college aan de universiteit in Keulen. In 2014 promoveerde ze in Leiden opnieuw, nu op de gordel van de Romeinse soldaat. Stefanies wetenschappelijk interesse gaat vooral uit naar vondsten uit de Romeinse tijd.   

Als periodespecialist bij PAN is Stefanie hoofdzakelijk bezig met de determinatie van gemelde vondsten en de PAN-referentiecollectie voor de Romeinse vondsten.  

Contact: s.hoss@rmo.nl

André van Holk heeft sociale geografie en Culturele Pré- en Protohistorie van Noordwest-Europa gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie maritieme archeologie. Aan dezelfde universiteit is hij in 1997 gepromoveerd op de ‘archeologie van binnenvaartschepen’.

Na zijn studie heeft hij een vele maritieme projecten uitgevoerd, vanaf 1997 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en vanaf 2008 bij Nieuw Land Erfgoedcentrum, als coördinator van het Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland. In 2008 is hij tevens als bijzonder hoogleraar maritieme archeologie aangesteld aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn expertise ligt op het terrein van de archeologie (met name maritieme archeologie), gebouwd erfgoed en landschap van de provincie Flevoland.

Contact: a.vanholk@rmo.nl